www littleoslo
     
 
         
   
         
    創舊,從最基本的改一點點。    
         
   

記憶北歐國旗

透過記憶配對的小遊戲來認識北歐五國及三個屬地的國旗。

 

北歐東西

以北歐的天南地北來串成的填字遊戲。

   
         
   

沙士侵略者

將零三年的沙士風暴的始作俑者打得痛快。

 

食鬼

另一款八十年代早期的經典,我的至愛。

 
         
 
         
   
         
    搜新,在網路上找來經典或好玩遊戲的連結。    
         
   

跳樓

實際上已經記不起這一款二十年前的遊戲名字。

 

 

上海

應該是稱作上海,從一副麻雀牌中找配對。