Categories
粵語單曲 香港 廣東流行

徐嘉浩 – 牛頭角


徐嘉浩 牛頭角 歌詞 MV

牛頭角

主唱:徐嘉浩
作曲:徐嘉浩
填詞:阿檸
編曲:徐嘉浩
監製:Y.Lam

歌詞

埋嚟經紀介紹塊地
係,係有好多工廠煙囪冇晒人理
又冇戲睇,哎哎哎
圍埋啲先發現趣味
就係最好free free地free style至有人氣
Don’t you know H.A.?
喂老友嗱你有夢有熱血做,就趁早!

This is 牛頭角 Oh Oh
朋友你夾嘢就牛頭角 Oh Oh
二百幾呎房夾份租
隔晚就齊齊去,去band show
叫佢做牛頭角王國先啱數

嗱嗱聲簽嘢做決定
第日活化咗租金都升幾倍冇頂企
冇眼睇,哎哎哎
喂老友嗱你有夢有熱血做,就趁早!

This is 牛頭角 Oh Oh
朋友你夾嘢就牛頭角 Oh Oh
二百幾呎房夾份租
隔晚就齊齊去,去band show
叫佢做牛頭角王國先啱數
(又有幾百人嗌想租…)

This is 牛頭角 Oh Oh
朋友你夾嘢就牛頭角 Oh Oh!
就發癲搏命去玩show
你有渣傻朋友,就有得撈
霸佢做牛頭角王國先啱數

apple

Leave a Reply