Categories
粵語單曲 美國 說唱 活動

歐陽靖 MC Jin – Drugs? No Way!


Drugs? No Way!

【Teen Teen有愛無毒Show】活動主題曲

主唱:歐陽靖 MC Jin
作曲:歐陽靖 MC Jin
填詞:歐陽靖 MC Jin
編曲:
監製:

歌詞

講起毒品 唔使預我 去掂毒品 我冇咁傻
你話你壓力大 唔掂唔得 但係掂咗之後 只係你損失
邊個又吸 邊個又索 擺到明就係用條命來博

apple

Leave a Reply