MIYAVI – Holy Nights( Intro)


Holy Nights( Intro)

Holy Nights( Intro)

MIYAVI

Holy Nights

作曲︰MIYAVI・Lenard Skolnik・Seann Bowe
作詞︰MIYAVI・Lenard Skolnik・Seann Bowe

歌詞

Holy nights
Holy nights
Show me lights
When the world divides

Holy nights
Save MI RA I

発売日:2020 04 22