Categories
粵語單曲 香港 搖滾

ToNick – 春節大禁忌


ToNick - 春節大禁忌 歌詞 MV

春節大禁忌

主唱:ToNick
作曲:ToNick
填詞:恆仔、薑檸樂
編曲:ToNick
監製:Adam

歌詞

無見咁耐有冇拍拖
無見咁耐拿拿淋臨講講
薪水如何

有無孝順兩老更多
有無買棟物業投資左
姑姐阿姨叔公舅父一輪咀爆破

人人圍住我 審犯咁審我
團年圍著坐 其實應該最Raw

就咁講句 大吉利
點解猛咁發問唔留餘地

初一氣氛衰得貼晒地
做咩啫你地 做咩啫
點解每次拜年人人如做戲

感覺沒趣味
有個細侄唔覺意發左
有個世伯炒股票燶左

花生一囖囖
咪再掛住八卦太多
咪再掛住吟沉和囉唆
忠告各位新春只需
恭祝每一個

埋來圍著我 唔洗講咁多
就咁講句 大吉利
洗乜猛咁發問無從逃避
初三赤口不必發老脾
做咩啫你地 做咩啫
洗乜每次拜年人人如做戲

春節大禁忌

收到封硬野也興奮愉快
幾歹祝福佢來日發得更大
他朝搵到再派錢無人怪

新一年衝刺全力去Try
幾可親戚會咁好到齊曬
SAY SAY HOW ARE YOU?然後說聲托賴

打翻幾圈 再買魚買埋蟹
清清地減碳齊食下齋

就祝福你 大吉利
今年個個發達個個會飛
單身拍拖 夫妻會有喜
Hey A Hey A Hey Hey A Hey

香港無晒禁忌 無晒TSA
皆大歡喜

apple

Leave a Reply